Výpůjční řád

Čtenářem veřejné knihovny se může stát každý občan ČR. Na základě vyplněné přihlášky se základními osobními údaji ověřenými z občanského průkazu obdrží občan čtenářský průkaz. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu jednoho z rodičů. Tímto dává čtenář knihovně souhlas se zpracováním jím poskytnutých dat /podle zákona 101/ 2002Sb/. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem evidence čtenářů a ochrany knihovního fondu. Slouží pouze pro vnitřní potřeby knihovny. Bez těchto údajů nelze čtenáře zaregistrovat. Registrace čtenářů je každým rokem obnovována na základě občanského průkazu a zaplacení registračního poplatku dle ceníku knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiného občana či knihovnu a čtenář jej předkládá při každé návštěvě knihovny . Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníků knihovny. Výpůjční doba je 4 týdny na všechny druhy knih i časopisů, které knihovna půjčuje.Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty,nežádá-li dokument další uživatel, při druhé žádosti je však povinen zapůjčené dokumenty předložit. Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou čtenářům půjčovány jen v prostorách knihovny. Uživatel může požádat o rezervaci díla, které je toho času půjčeno. Nemá-li knihovna ve svém fondu požadovanou literaturu, zprostředkuje ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Čtenář ručí za zapůjčené knihy, časopisy a informační dokumenty osobně, nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit, případně ztracené nebo poškozené je povinen nahradit stejnými. U cenných a nedostupných publikací může knihovna požadovat náhradu ve formě fotokopie nebo úhradu nákladů do výše pořízení fotokopie. Zjištěná poškození publikací je čtenář povinen ohlásit v knihovně,jinak za ně odpovídá sám a bude po něm vyžadována náhrada vzniklé škody. Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k odebrání čtenářského průkazu.   Povinnosti čtenářů a uživatelů knihovny:
  • dodržovat knihovní řád, který je v nezkráceném znění k dispozici v knihovně
  • oznámit neprodleně všechny změny v údajích na přihlášce
  • dodržovat měsíční výpůjční lhůtu u knih a časopisů- pokud není na knihu požadavek, lze lhůtu na požádání prodloužit
  • zacházet šetrně s vypůjčenými díly, chránit je před ztrátou a krádeží, případné poškození hlásit před vypůjčením,neboť čtenář nese zodpovědnost za každé poškození, zjištěné při vrácení
  • zachovávat v knihovně klid a pořádek
  • Poslední aktualizace: 03.01.2017

Zanechte komentář